88888888888888888888888
*
*
*
*
*
*
*
88888888888888888888 8888888888888888888

خدایا تقدیر مرا خیر بنویس

آنگونه که آنچه را تو دیر می خواهی من زود نخواهم

و آنچه را تو زود می خواهی من دیر نخواهم

اینجا بهشت همه هشت بهشتیا بوده و هست و خواهد بود, کسی اینجا نمرده و نمیمیرد...

+ حرف دل یه هشت بهشتی در یکشنبه 20 شهریور1390 و ساعت 21:27 |